รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ก.ค. 2563 17:21:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ MINT-W6 เดือนสิงหาคม 2563 (แก้ไข template)
หลักทรัพย์
MINT
แหล่งข่าว
MINT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ MINT-W6 เดือนสิงหาคม 2563
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 31 ก.ค. 2563
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : MINT-W6
วันใช้สิทธิ                      : 17 ส.ค. 2563
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (แก้ไข)        : วันที่ 07 ส.ค. 2563 ถึงวันที่ 14 ส.ค. 2563
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 41.878
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.027
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้