รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ก.ค. 2563 17:09:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
STEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซท/2020/0367

31 กรกฎาคม 2563

เรื่อง   การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   ตามที่ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 
ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมบริษัทฯ
ชั้น 22 อาคารซิโน-ไทยทาวเวอร์ เลขที่ 30/52 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร นั้น

  บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2563 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ 
www.stecon.co.th ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ได้พิจารณาในรายละเอียดการประชุม และเพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนและประชาชนต่อไป


       ขอแสดงความนับถือ            (นายไชยาพร อิ่มเจริญกุล)
               เลขานุการบริษัทสำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : 0 2610 4900 ต่อ 1554, 1992, 1550
โทรสาร : 0 2259 4427
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้