รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ก.ค. 2563 17:00:00
หัวข้อข่าว
S5024C2009F ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 3 สิงหาคม 2563
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับ DW ส่วนเพิ่ม
ชื่อ DW                       : S5024C2009F
จำนวนหน่วยเดิม (หน่วย)                : 20,000,000
จำนวนหน่วยที่เพิ่ม (หน่วย)                : 30,000,000
รวมจำนวนหน่วย (หน่วย)                : 50,000,000
การเสนอขาย                     : ผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
สินทรัพย์อ้างอิง                    : ดัชนีราคา SET50 Index (SET50)
อายุ DW                       :
  วันที่ 03 ส.ค. 2563 ถึงวันที่ 02 ต.ค. 2563
ประเภท DW                     : สิทธิในการซื้อ (Call warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ                   : แบบยุโรป
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)            : 0.04778
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)               : 1,090.00
ดัชนีที่ใช้ชำระราคา                  : 
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้า
ย (Final Settlement Price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures Series ID S50U20 ที่ประกาศโดย
 บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ราคาอ้างอิง                     : ราคาปิด SET50 ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย (วันที่ 29 ก.ย.
 2563)
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 03 ส.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข และสาระสำคัญของ S5024C2009F ได้จากสรุปข้อสนเทศของ 
S5024C2009F ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART) วันที่ 26 มิ.ย. 2563
______________________________________________________________________