รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ก.ค. 2563 12:31:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
META
แหล่งข่าว
META
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 ก.ค. 2563
มติที่ประชุม                      : เปลี่ยนแปลงจากที่คณะกรรมการเสนอ
วาระการประชุมที่ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอ       : ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายโสรัจ
โรจนเบญจกุล (2) นายประยุทธ วิบูลย์ศิริชัย (3) นางอรัญญา โนอินทร์
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
หมายเหตุ                      :
ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ 780,202,213 หุ้น 
ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ
ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามมาตรา 105 วรรค 2
ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายสิทธินาท ดวงรัตน์ และ
(2) นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้