รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ก.ค. 2563 08:53:00
หัวข้อข่าว
การได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (แก้ไขเพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
TIW
แหล่งข่าว
TIW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน) (TIW)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญห้อม
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 181.00
การทำคำเสนอซื้อ                   : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
ตัวแทนการรับซื้อ                   : บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
หมายเหตุ                      : เงื่อนไขการทำคำเสนอซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อ :
ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อแล้วมีผู้เสนอขายหุ้นจำ
นวนน้อยกว่าร้อยละ 55.18 (ร้อยละห้าสิบห้าจุดหนึ่งแปด)
ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้