รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ก.ค. 2563 19:00:00
หัวข้อข่าว
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของบมจ.เอคิว เอสเตท
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ตล. 024/2563

    วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

เรื่อง   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของ บมจ. เอคิว เอสเตท

เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

  บริษัทฯ ขอรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ที่ได้รับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญให้แก่บุคคล/นักลงทุนเฉพาะเจาะจงฯ
ในส่วนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือครั้งที่ 1 /2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ให้บริษัทจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 100,000 ล้านหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนทั้งสิ้น 72,640 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 3,632 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม จำนวน 63.73 ล้านบาท ดังนั้น
จึงมีเงินเพิ่มทุนสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายของบริษัทจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,568.27 ล้านบาท

บริษัทฯ จึงขอรายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน ณ 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้
เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามมติวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560  จำนวน 3,568.27   ล้านบาท
หัก การใช้เงินเพิ่มทุนฯ ณ 30 มิถุนายน 2563  จำนวน   2,083.971 ล้านบาท
คงเหลือเงินเพิ่มทุนฯ ณ 30 มิถุนายน 2563   จำนวน   1,484.30  ล้านบาท ชำระหนี้ตามคำพิพากษา แก่ บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย จำนวน 1,635.74 ล้านบาท
พัฒนาในโครงการ ARBOR, By Pass , ชลบุรี,เชียงใหม่,รังสิต จำนวน 65.00  ล้านบาท
 ลงทุนในกิจการโรงแรม             จำนวน  121.00 ล้านบาท  
 พัฒนาในโครงการ AQ ALIX          จำนวน   26.00  ล้านบาท
  เงินทุนหมุนเวียน               จำนวน  236.23  ล้านบาท
                  รวม       จำนวน 2,083.971 ล้านบาท

   เงินเพิ่มทุนที่เหลือจำนวน 1,484.30 ล้านบาท ได้ลงทุนในตั๋วแลกเงินและเงินให้กู้ยืม

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อไป  

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)      (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
    กรรมการ                      กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้