รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ก.ค. 2563 17:11:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2563 (แก้ไข เพิ่มหมายเหตุ)
หลักทรัพย์
PTTEP
แหล่งข่าว
PTTEP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 30 ก.ค. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 14 ส.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 13 ส.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 28 ส.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 และกำไรสะสม

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

             ลงลายมือชื่อ _________________
                   ( พงศธร ทวีสิน )
                    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
                 ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ขอแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ 
ในการประชุมครั้งที่ 13/2563/485 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สำหรับผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มบริษัทฯ งวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น
โดยเป็นเงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจำนวน
โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563
ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้