รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ก.ค. 2563 12:31:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
หลักทรัพย์
NEX
แหล่งข่าว
NEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 30 ก.ค. 2563

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 670,000,000
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 670,000,000
นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา
  300,000,000
  300,000,000
นายบุญเอื้อ จิตรถนอม
  100,000,000
  100,000,000
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น           : 1,070,000,000
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 2.20
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 24 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 29 ก.ค. 2563
จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม (หุ้น)               : 1,070,000,000
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 1,070,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 1,070,000,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 2,354,000,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 9,550,000.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าที่ปรึกษาการเงิน 7,300,000 บาท ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
 2,000,000 บาท ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน 250,000 บาท
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 2,344,450,000.00
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช
ตำแหน่ง                       : กรรมการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้