รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ก.ค. 2563 17:18:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลาออกของกรรมการและการเปลี่ยนแปลงวันที่มีผลการลาออกของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. สกญ.  123/2563

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

เรื่อง  แจ้งการลาออกของกรรมการ 
และการเปลี่ยนแปลงวันที่มีผลการลาออกของกรรมการผู้จัดการใหญ่และ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2563 รับทราบกรรมการธนาคารลาออก
และการเปลี่ยนแปลงวันที่มีผลการลาออกของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้

1.  นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น (Ms. Serena Tan Mei Shwen) 
ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
2.  เอ็นจิก ชาฮ์นัซ ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มัด (Encik Shahnaz Farouque Bin Jammal Ahmad) 
ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
3.  รับทราบการเปลี่ยนแปลงวันที่มีผลการลาออกของนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ตำแหน่งกรรมการ 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากเดิมวันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นวันที่ 1 กันยายน
2563 ทั้งนี้ การแต่งตั้งนายสุธีร์ โล้วโสภณกุล ผู้บริหารสูงสุดร่วมธุรกิจขนาดใหญ่
และผู้บริหารสูงสุดธุรกิจบริหารเงิน เป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(ไม่รวมตำแหน่งกรรมการ) จะมีผลในวันที่ 1 กันยายน 2563 ตามมติคณะกรรมการในการประชุมพิเศษครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่อนุมัติแต่งตั้งให้นายสุธีร์ฯ
ดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ไม่รวมตำแหน่งกรรมการ)
เมื่อนายอดิศรฯ พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

                                                           
                (นางปฏิมา จำปาสุต)
                เลขานุการบริษัท
งานเลขานุการบริษัท
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8287
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้