รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ก.ค. 2563 08:39:00
หัวข้อข่าว
ตลท.เพิกถอน KTECH และ RICH โดยเปิดให้ซื้อขายระหว่างวันที่ 7 - 18 ส.ค. 2563 ก่อนเพิกถอน โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Investor Alert News                

เป็นข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป 
เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
______________________________________________________________________

การเพิกถอนหลักทรัพย์                

เรื่อง                        : การเพิกถอนหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (KTECH)
 - บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (RICH)
วันที่เพิกถอน                     : 19 ส.ค. 2563
เหตุผล                       :
 - 
บริษัทดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปหรือให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายไ
ด้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
______________________________________________________________________

การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราว
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (KTECH)
ปลดเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : วันที่ 07 ส.ค. 2563 ถึงวันที่ 18 ส.ค. 2563
เหตุผล                       :
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวก่อนถูกเพิกถอน
หมวดธุรกิจ                      : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ตลาดรอง                      : SET
หมายเหตุ                      :
______________________________________________________________________

การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราว
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (RICH)
ปลดเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : วันที่ 07 ส.ค. 2563 ถึงวันที่ 18 ส.ค. 2563
เหตุผล                       :
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวก่อนถูกเพิกถอน
หมายเหตุ                      :
- หมวดธุรกิจเดิมของ KTECH คือ หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ก่อนที่หลักทรัพย์จะถูกย้ายไปยังหมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน (NPG)
ปัจจุบันประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหุ้นสามัญ KTECH และ RICH
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 7 สิงหาคม 2563
ไม่มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ KTECH หรือ RICH แล้วแต่กรณีตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงไม่มีการกำหนด Ceiling
& Floor ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหุ้นสามัญของ KTECH หรือ RICH แล้ว)
และเมื่อได้มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ KTECH หรือ RICH แล้ว ในวันทำการถัดไป Ceiling & Floor
ของหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวจะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหุ้นสามัญของ KTECH และ RICH มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ 
(SET Index)

- ขอให้ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทโดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, 
ความเห็นผู้สอบบัญชี, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, คณะกรรมการ, ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น
ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

- เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงบการเงินงวดล่าสุดพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชี
และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ล่าสุด ที่บริษัทได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลสำคัญของบริษัทดังกล่าวได้ตาม Link ใน PDF
______________________________________________________________________

การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย NC
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (KTECH)
 - บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (RICH)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NC
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : วันที่ 07 ส.ค. 2563 ถึงวันที่ 18 ส.ค. 2563
เหตุผล                       :
คงเครื่องหมาย NC และให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
______________________________________________________________________