รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.ค. 2563 17:01:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักทรัพย์
TMW
แหล่งข่าว
TMW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 24 ก.ค. 2563
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
 
วันที่   24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
  ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2563 ของบริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด(มหาชน) เลขที่ 31 หมู่ 2 อำเภอบ้านฉาง อำเภอเมือง ปทุมธานี
12000 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรวมทั้งหมด 32 ราย ประกอบด้วย
ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 16 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 2,268,402 หุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 16
ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 28,513,398 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 30,781,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.15%
ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 39,900,000 หุ้น บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม       2562
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 
2562  ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง  30,781,500  -   -  30,781,500
คิดเป็นร้อยละ  100  -   -  100

ระเบียบวาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 
โดยระเบียบวาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
มติที่ประชุม  อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 
ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง  30,720,500  -   -  30,720,500
คิดเป็นร้อยละ  100  -   -  100
 
(ในการประชุมตามระเบียบวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเพิ่มเข้ามา)

ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล
มติที่ประชุม     อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.78 บาท 
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 71,022,000.00 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ
30.14 ของกำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุน โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 21 สิงหาคม 2563
ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง  30,720,500  -  -  30,720,500
คิดเป็นร้อยละ  100  -  -  100

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
        1. ศาสตราจารย์พิเศษโกเมนทร์ สืบวิเศษ
        2. นายฮิโรคาซึ ซูรูฮารา
      3. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว

กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง 
ด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้กรรมการทั้งสามท่าน  ดังนี้
1.  ศาสตราจารย์พิเศษโกเมนทร์ สืบวิเศษ
มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง  30,724,700  100  -  30,724,800
คิดเป็นร้อยละ  100  -  -  100

2.  นายฮิโรคาซึ ซูรูฮารา
มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง  30,724,700  100  -  30,724,800
คิดเป็นร้อยละ  100  -  -  100
  
  

 
  
3.  นายไพฑูรย์ กลัดเขียว
มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง  30,726,700  100  100  30,726,900
คิดเป็นร้อยละ  100  -  -  100
 (ในการประชุมตามระเบียบวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเพิ่มเข้ามา)

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
มติที่ประชุม   อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 8,000,000.00 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) 
ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง  30,781,600   -  -  30,781,600
คิดเป็นร้อยละ   100  -  -   100
  (ในการประชุมตามระเบียบวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นเพิ่มเข้ามา)  
ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
มติที่ประชุม  อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 25630ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4604 หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  4451 หรือ
นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2562 และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน
2,100,000.00 บาท (สองล้านหนี่งแสนบาทถ้วน  ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนน
ดังนี้

มติที่ประชุม  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  รวม
คะแนนเสียง  30,781,600   -  -  30,781,600
คิดเป็นร้อยละ   100  -  -   100
  
ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ
    ไม่มีเรื่องที่ต้องอนุมัติในระเบียบวาระนี้  
    ปิดการประชุมเวลาประมาณ 10.50 น.
    (ในการประชุมในระเบียบวาระที่ 8 มีผู้ถือหุ้นเพิ่มเข้ามา 200 หุ้น 
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในการประชุมที่มีสิทธิ    ออกเสียงก่อนปิดประชุม 30,781,800 หุ้น )
 

     
    จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                  ขอแสดงความนับถือ
 

                  (นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ)
                    เลขานุการบริษัท

 
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้