รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.ค. 2563 08:45:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
CRD
แหล่งข่าว
CRD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 22 ก.ค. 2563
มติที่ประชุม                      : เปลี่ยนแปลงจากที่คณะกรรมการเสนอ
วาระการประชุมที่ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอ       : วาระที่ 9 
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
หมายเหตุ                      :
รายละเอียดการเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่ระบุในวาระที่ 9 
ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ระบุเรื่องพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท
จำนวน 6 ข้อ โดยรวมถึงข้อบังคับในหมวดที่ 5 ข้อ 38 เรื่องการมอบฉันทะในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีการกำหนดแนวทางในเรื่องดังกล่าวออกมาอย่างชัดเจน
เนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 ดังกล่าว
เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
จึงมีมติให้จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท จำนวน 5 ข้อ คือ 28, 34, 36, 37 และ 41
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้