รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.ค. 2563 07:03:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ VNG เริ่มซื้อขายวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
หลักทรัพย์
VNG
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (VNG)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,567,006,876.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,567,006,876
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 168,230,604
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,735,237,480.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,735,237,480
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 7 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 3.75
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 14 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 20 ก.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 29 ก.ค. 2563
______________________________________________________________________