รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.ค. 2563 17:02:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ STARK
หลักทรัพย์
STARK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ STARK
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 0.59
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 0.50
วันที่มีผล                      : 30 ก.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น
______________________________________________________________________