รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.ค. 2563 20:29:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการปรับราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
WG
แหล่งข่าว
WG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 19 มิ.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 31 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 03 ก.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 02 ก.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิกถอนหลักทรัพย์
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องบอลรูม สโมสรราชพฤกษ์ นอร์ธปาร์ค 
ถนนวิภาวดีรังสิต 100 หมู่ 3           ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 10210
______________________________________________________________________

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (WG)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) (แก้ไข)              : 187.67
การทำคำเสนอซื้อ                   : เพื่อการเพิกถอน
ตัวแทนการรับซื้อ                   : บริษัทหลัทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ (แก้ไข)                   : ในวันนี้ (วันที่ 22 กรกฎาคม 2563) บริษัทฯ 
ได้รับแจ้งจาก BJCS ว่า BJCS จะดำเนินการปรับราคาเสนอซื้อ จากเดิมราคา 185.44 บาทต่อหุ้น เป็น 187.67
บาทต่อหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินงวดล่าสุดของบริษัทฯ
ซึ่งได้แก่ งบการเงินฉบับสอบทานสิ้นสุด 6 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้
ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดของราคาที่คำนวณตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ.12/2554
______________________________________________________________________


การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 19 มิ.ย. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้