รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.ค. 2563 17:00:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
CWT
แหล่งข่าว
CWT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 22 ก.ค. 2563
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
?  เห็นด้วย  282,569,277  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000
?  ไม่เห็นด้วย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
?  งดออกเสียง  0  เสียง    
?  บัตรเสีย  0  เสียง    

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 อนึ่ง 
วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มี
การลงคะแนนเสียง
?
วาระที่ 3  อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

    ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
?  เห็นด้วย  282,567,077  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9992
?  ไม่เห็นด้วย  2,200  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0008
?  งดออกเสียง  0  เสียง    
?  บัตรเสีย  0  เสียง    

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4  อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
?  เห็นด้วย  282,569,277  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000
?  ไม่เห็นด้วย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
?  งดออกเสียง  0  เสียง    
?  บัตรเสีย  0  เสียง    

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5  อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 61,904,796 หุ้น จากเดิมทุนจดทะเบียน 
692,007,924 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 630,103,128 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจาก
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด 
(Private Placement) จำนวน 61,904,796 หุ้น ซึ่งหุ้นดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาในการเสนอขายแล้ว

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
?  เห็นด้วย  282,569,277  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000
?  ไม่เห็นด้วย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
?  งดออกเสียง  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
?  บัตรเสีย  0  เสียง    

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6  อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้น 
เป็นดังนี้

    ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียน จำนวน  630,103,128  บาท
      แบ่งออกเป็น    630,103,128  หุ้น
      มูลค่าหุ้นละ        1.00  บาท
      โดยแยกออกเป็น
      หุ้นสามัญ    630,103,128  หุ้น
      หุ้นบุริมสิทธิ        -  หุ้น

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
?  เห็นด้วย  282,569,277  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000
?  ไม่เห็นด้วย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
?  งดออกเสียง  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
?  บัตรเสีย  0  เสียง    

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7  อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 105,017,188 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
?  เห็นด้วย  282,569,277  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000
?  ไม่เห็นด้วย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
?  งดออกเสียง  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
?  บัตรเสีย  0  เสียง    

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
?
วาระที่ 8  อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 
(CWT-W5) จำนวนไม่เกิน 63,010,313 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
?  เห็นด้วย  282,569,277  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000
?  ไม่เห็นด้วย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
?  งดออกเสียง  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
?  บัตรเสีย  0  เสียง    

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9  อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 168,027,501 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 630,103,128 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 798,130,629 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 168,027,501 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน
105,017,188 หุ้น และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ครั้งที่ 5 (CWT-W5) จำนวน 63,010,313 หน่วย

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
?  เห็นด้วย  282,569,277  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000
?  ไม่เห็นด้วย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
?  งดออกเสียง  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
?  บัตรเสีย  0  เสียง    

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
?
วาระที่ 10  อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
เป็นดังนี้

      ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียน จำนวน  798,130,629  บาท
      แบ่งออกเป็น    798,130,629  หุ้น
      มูลค่าหุ้นละ           1.00  บาท
      โดยแยกออกเป็น
      หุ้นสามัญ    798,130,629  หุ้น
      หุ้นบุริมสิทธิ        -  หุ้น
     
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
?  เห็นด้วย  282,569,277  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000
?  ไม่เห็นด้วย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
?  งดออกเสียง  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
?  บัตรเสีย  0  เสียง    

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11  อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 168,027,501 หุ้น 
เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)
และเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (CWT-W5)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
?  เห็นด้วย  282,569,277  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000
?  ไม่เห็นด้วย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
?  งดออกเสียง  0  เสียง    
?  บัตรเสีย  0  เสียง    

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
?
วาระที่ 12  อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1 นายวีระพล ไชยธีรัตต์ :  กรรมการ / ประธานกรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

?  เห็นด้วย  150,220,191  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000
?  ไม่เห็นด้วย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
?  งดออกเสียง  132,349,086  เสียง    
?  บัตรเสีย  0  เสียง    

2 นายธีระวัฒน์ ภู่ไพบูลย์ :  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

?  เห็นด้วย  282,563,387  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000
?  ไม่เห็นด้วย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
?  งดออกเสียง  5,890  เสียง    
?  บัตรเสีย  0  เสียง    

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13  อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,928,200 บาท 
และกำหนดค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง ต่อ
1 คน และ
2. เนื่องจากประธานที่ประชุมได้ขอแก้ไขรายละเอียดอัตราโบนัสคณะกรรมการเนื่องจากพิมพ์ผิดเป็นดังนี้ 
กำหนดเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2563
เป็นค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเงินโบนัสเพื่อให้สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัทใน
อัตราร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 โดยให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ทั้งนี้
รวมเงินโบนัสคณะกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท
และประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 25
?
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
?  เห็นด้วย  282,569,277  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000
?  ไม่เห็นด้วย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
?  งดออกเสียง  0  เสียง    
?  บัตรเสีย  0  เสียง    

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 14  อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุรชัย  ดำเนินวงศ์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4721 และ
2. นางสาวสุนิสา  เสมา    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7707

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทและอนุมัติกำหนดค่าตอ
บแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,750,000.- บาทต่อปี (รวมงบไตรมาส)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
?  เห็นด้วย  282,569,277  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000
?  ไม่เห็นด้วย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
?  งดออกเสียง  0  เสียง    
?  บัตรเสีย  0  เสียง    

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15  อนุมัติเปลี่ยนวิธีการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
จากเดิมที่เคยเสนอวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อนต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิ
จารณารับรอง
ให้เปลี่ยนวิธีการรับรองเป็นบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหรือรายงานการประชุมวิ
สามัญผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท (www.cwt.co.th)
โดยบริษัทจะกำหนดระยะเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบ หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้านหรือแก้ไข
บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
?
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
?  เห็นด้วย  282,569,277  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000
?  ไม่เห็นด้วย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
?  งดออกเสียง  0  เสียง    
?  บัตรเสีย  0  เสียง    

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 16  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นายวีระพล ไชยธีรัตน์ 
ประธานที่ประชุมซึ่งมีหุ้นจำนวน 132,349,086 หุ้นและบริษัท ไชยดียิ่ง จำกัด ซึ่งมีหุ้นจำนวน 108,828,452
หุ้น รวมเป็นหุ้นจำนวน 241,177,538 หุ้น
ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท
ขอเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเป็นกรณีเร่งด่วน ด้งนี้
    วาระที่ 16.1 พิจารณาอนุมัติแก้ไขมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวาระที่ 11 
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเป็นเงินบาท ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
โดยขอเปลี่ยนแปลงประเภทของหุ้นกู้ใหม่จากเดิม "ไม่มีหลักประกัน" เป็น "ไม่มีหลักประกันหรือมีหลักประกัน"
 ดังนี้

ประเภทของหุ้นกู้เดิม :  ประเภทของหุ้นกู้ใหม่ :
หุ้นกู้ระบุชื่อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 
และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้  หุ้นกู้ระบุชื่อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
หรือมีหลักประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้
  
  ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงประเภทของหุ้นกู้ใหม่ดังกล่าว 
จะไม่ส่งผลกระทบต่อหุ้นกู้เดิมที่ได้เสนอขายไปแล้วจำนวน 631,400 หน่วย คิดเป็นเงินจำนวน 631,400,000 บาท
โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลต่อหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินรวมที่เหลืออยู่ไม่เกิน 1,368,600,000
บาทเท่านั้น

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
?  เห็นด้วย  282,552,977  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9942
?  ไม่เห็นด้วย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
?  งดออกเสียง  16,300  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0058
?  บัตรเสีย  0  เสียง    

ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ ให้พิจารณา ประธานในที่ประชุมจึงเสนอให้ปิดการประชุม
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้