รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.ค. 2563 08:38:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ CRANE เริ่มซื้อขายวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
หลักทรัพย์
CRANE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) (CRANE)
ทุนเดิม (บาท)                    : 757,057,874.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 757,057,874
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,130,157
ทุนใหม่ (บาท)                    : 758,188,031.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 758,188,031
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (CRANE-W1) จำนวน 
1,130,157 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,130,157 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 3.00
วันใช้สิทธิ                      : 02 ก.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 23 ก.ค. 2563
______________________________________________________________________