รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.ค. 2563 21:34:00
หัวข้อข่าว
แจ้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวน มีผลบังคับใช้ และข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ BOFFICE ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1
หลักทรัพย์
BOFFICE
แหล่งข่าว
BOFFICE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ (แก้ไข)               : 21 ก.ค. 2563
จัดสรรให้กับ                    : - ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยเดิมของกองทุน/ทรัสต์
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย)           : 222,570,000
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)                : 1 : 0.4319
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย) (แก้ไข)            : 12.30
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วยลงทุน (เพิ่มเติม)         : วันที่ 05 ส.ค. 2563 ถึงวันที่ 17 ส.ค. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการ       : 24 ก.ค. 2563
จองซื้อหน่วยลงทุน(Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB)           : 23 ก.ค. 2563
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
1. ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ เท่ากับ 12.30 บาทต่อหน่วยทรัสต์
2. ช่วงระยะเวลาจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และสถานที่จองซื้อหน่วย
  ทรัสต์เพิ่มเติมในระยะเวลาจองซื้อมีรายละเอียดดังนี้
  2.1 สำหรับประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม
      2.1.1 ประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
      สามารถจองซื้อหน่วยทรัสต์ได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
      (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่
      09.00 น. (หรือเวลาเปิดทำการของสาขา) ถึง 16.00 น. ของ
      วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 7 สิงหาคม 2563
      2.1.2 ประเภทนักลงทุนสถาบัน ที่มิได้นำส่งใบ Bookbuilding
      สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุง
      ศรี จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
      (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่
      เวลา 09.00 น. (หรือเวลาเปิดทำการของสาขา) ถึง 16.00 น.
      ของวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 7 สิงหาคม 2563
      2.1.3 ประเภทนักลงทุนสถาบัน ที่ได้นำส่งใบ Bookbuilding
     สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุง
     ศรี จำกัด (มหาชน) ภายในระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 09.00
     น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และ วันที่ 13
     สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2563
 2.2 สำหรับกลุ่มภิรัชบุรี
สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ภายในระยะเวลาจองซื้อ 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 14
 สิงหาคม 2563
2.3 สำหรับประชาชนทั่วไป
  2.3.1 ประเภทนักลงทุนสถาบัน
  สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี
    จำกัด (มหาชน) ภายในระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่เวลา   09.00 น. ถึง
    16.00 น. ของวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และ วันที่ 13 สิงหาคม
     2563 ถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2563
  2.3.2 ประเภทผู้มีอุปการคุณของภิรัชบุรีและบุคคลตามดุลพินิจ
    ของผู้จัดจำหน่าย
  สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จำกัด   (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
(หรือเวลาเปิดทำการของสาขา) ถึง   16.00 น. ของวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ถึง
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 และ วันที่ 17   สิงหาคม 2563
ทั้งนี้บริษัทอาจแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และ/หรือตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในภายหลัง 
ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่สำนักงาน ก.ล.ต.ได้ให้ความเห็นชอบ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่าย
และ/หรือตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ โดยบริษัทจะประกาศผ่านทางสื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
3. การชำระเงินค่าหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน
ผู้จองซื้อจะต้อง ชำระราคาที่ 12.30 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นราคาเสนอขาย
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้