รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.ค. 2563 17:19:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
         IR016/2020
    17 กรกฎาคม 2563

เรื่อง  แจ้งวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2563
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ 1 วัน บริษัท 
ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จึงกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563
เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ (13 เมษายน 2563)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ


     (นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล)
             รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้