รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.ค. 2563 17:06:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
หลักทรัพย์
ICC
แหล่งข่าว
ICC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กำหนดให้วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 
เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด (มหาชน) พิจารณาเห็นสมควรกำหนดให้วันที่ 27 กรกฎาคม 
 2563 เป็นวันหยุดตามประเพณีของบริษัท เพื่อชดเชยวันที่ 13 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้