รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.ค. 2563 12:33:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
VNG
แหล่งข่าว
VNG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 21 ก.ค. 2563

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 223,858,125
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 7 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 3.75
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 14 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 20 ก.ค. 2563
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 168,230,604
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 55,627,521

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 223,858,125
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 168,230,604
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 55,627,521
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 630,864,765.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 0.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : -
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 630,864,765.00
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายภัทท สหวัฒน์
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้