รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.ค. 2563 12:30:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
MFEC
แหล่งข่าว
MFEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (MFEC)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
TIS Inc.
ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ                 : วันที่ 23 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 28 ก.ย. 2563
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 5.00
ราคาสุทธิที่ผู้ขายจะได้                 
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 4.9893
การทำคำเสนอซื้อ                   : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
วันที่ชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ            : 01 ต.ค. 2563
ตัวแทนการรับซื้อ                   : บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ                      : 
ผู้แสดงเจตนาขายที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.00
ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหลักทรัพย์ และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ
ที่จ่ายให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้