รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.ค. 2563 19:42:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
หลักทรัพย์
PTTGC
แหล่งข่าว
PTTGC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายสราวุธ แก้วตาทิพย์
ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ กรรมการที่ลาออก
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่          20
กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้