รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ก.ค. 2563 17:19:00
หัวข้อข่าว
1. ร่วมค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด 2. ให้บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด กู้ยืมเงิน
หลักทรัพย์
ICC
แหล่งข่าว
ICC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

1. เห็นควรให้บริษัทฯ ร่วมค้ำประกันบริษัท ร่วมอิสสระ  จำกัด  
ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน) จำนวน 255 ล้านบาท
โดยผู้ถือหุ้นทุกรายร่วมค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นให้กับบริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด บริษัทฯ
ในฐานะผู้ถือหุ้นร่วมค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุน จำนวน 63,750,000.- บาท
ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน
2.เห็นควรให้บริษัท  โมบาย โลจิสติกส์  จำกัด กู้ยืมเงินตามสัดส่วนเงินลงทุนที่บริษัทร่วมทุน จำนวน
 3,550,000.- บาท ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้