รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ก.ค. 2563 19:10:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงินงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
SKN
แหล่งข่าว
SKN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 16 ก.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 16 ก.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 31 ก.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 30 ก.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย 
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมวีว่า การ์เด้น เซอร์วิส เรสซิเดนซ์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้