รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ก.ค. 2563 08:40:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2563 เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
หลักทรัพย์
TIP
แหล่งข่าว
TIP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ก.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 01 ก.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 30 ก.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 29 ก.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1  รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการดำเนินการอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ 2.1  พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ
  บริษัทฯ
วาระที่ 
2.2  พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์เพื่อรองรับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
วาระที่ 2.3  พิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
วาระที่ 2.4  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
วาระที่ 2.5  พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้