รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.ค. 2563 19:13:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเลื่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และวันจองซื้อและชำระราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุน
หลักทรัพย์
W
แหล่งข่าว
W
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)              : 15 ก.ค. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร (หุ้น)              : 2,817,392,182
จำนวนรวมของหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)             : 2,817,392,182
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 2,817,392,182
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 1 : 0.30
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.12
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (แก้ไข)           : วันที่ 25 ส.ค. 2563 ถึงวันที่ 04 ก.ย. 2563
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 10 ส.ค. 2563
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) 
(แก้ไข)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 07 ส.ค. 2563
(แก้ไข)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้