รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.ค. 2563 06:44:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TSF เริ่มเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
หลักทรัพย์
TSF
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (TSF)
ทุนเดิม (บาท)                    : 677,075,880.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 6,770,758,805
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 137,287,700
ทุนใหม่ (บาท)                    : 690,804,650.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 6,908,046,505
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1 : 4
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 0.02
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 27 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 21 ก.พ. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 16 ก.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
TSF เป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงสั่งห้ามการซื้อหรือขาย
หุ้นเพิ่มทุนและหุ้นเดิมของบริษัทต่อไป
จนกว่าบริษัทจะแก้ไขให้พ้นเหตุเพิกถอน
ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
______________________________________________________________________