รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.ค. 2563 08:27:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และ การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
หลักทรัพย์
NCL
แหล่งข่าว
NCL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 ก.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 28 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 29 ก.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 24 ก.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                     : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 
สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 56/9-10
ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 ก.ค. 2563
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นกู้แปลงสภาพ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด (PP)
 ชื่อบุคคลเฉพาะเจาะจงที่ได้รับจัดสรร          :
  Advance Opportunities Fund (AO Fund)
  จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จัดสรร (หน่วย)         : 122,000,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
หุ้นกู้แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 122,000,000
  ลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพ             
   อายุหุ้นกู้                    :
    3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
หมายเหตุ                      :
วันเสนอขาย : มีระยะเวลาภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 
หากบริษัทมิได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบจำนวนภายใน 1 ปี
บริษัทอาจขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่ยังไม่ออกโดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในกา
รใช้เงินของบริษัท
ราคาแปลงสภาพ : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 
วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15
วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้
ทั้งนี้ราคาถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อก
ัน ("ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)")
อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท 
บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปต
ามราคาแปลงสภาพ
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 ก.ค. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 122,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 122,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.25
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : Advance Opportunities Fund (AO Fund)
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 122,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 51.80
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 122,000,000
(หุ้น)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้