รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ก.ค. 2563 13:31:00
หัวข้อข่าว
ตลท. ขอให้ POLAR เร่งชี้แจงข้อมูลการแก้ไขวาระการประชุมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามที่ ตลท. สอบถาม ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
______________________________________________________________________

Investor Alert News                

เป็นข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป 
เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
______________________________________________________________________