รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ก.ค. 2563 08:25:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ JAS เริ่มซื้อขายวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
หลักทรัพย์
JAS
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JAS)
ทุนเดิม (บาท)                    : 4,157,477,882.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 8,314,955,764
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 277,860,307
ทุนใหม่ (บาท)                    : 4,296,408,035.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 8,592,816,071
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JAS-W3) จำนวน 
219,306,057 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 277,860,307 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.267
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 3.392
วันใช้สิทธิ                      : 03 ก.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 14 ก.ค. 2563
______________________________________________________________________