รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ก.ค. 2563 17:40:00
หัวข้อข่าว
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์
RBF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับ 1 : Cash Balance
หลักทรัพย์  ชื่อย่อ  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)  BWG  13 ก.ค. 2563  21 ส.ค. 2563
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4  JMART-W4  13 ก.ค. 2563  21 ส.ค. 2563
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)  NEX  13 ก.ค. 2563  21 ส.ค. 2563
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2  NEX-W2  13 ก.ค. 2563  21 ส.ค. 2563
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)  RBF  13 ก.ค. 2563  21 ส.ค. 2563
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  STGT  13 ก.ค. 2563  21 ส.ค. 2563
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  TRUBB  13 ก.ค. 2563  21 ส.ค. 2563
ขยายช่วงดำเนินการ
-  -  -  -

ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์  ชื่อย่อ  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
-  -  -  -
ขยายช่วงดำเนินการ
-  -  -  -

ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์  ชื่อย่อ  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
-  -  -  -
ขยายช่วงดำเนินการ
-  -  -  -


หมายเหตุ
1. Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี cash balance เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์
2. ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามสมาชิกใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)
3. ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามสมาชิกหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย คือ อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio
เป็นต้น
____________________________________________________________________________________________________________