รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ก.ค. 2563 08:29:00
หัวข้อข่าว
10 กรกฎาคม 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของหุ้นสามัญของ SSI ก่อนการเพิกถอน
หลักทรัพย์
SSI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนก่อนเพิกถอนหลักทรัพย์
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI)
วันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์            : 10 ก.ค. 2563
วันที่เพิกถอนหลักทรัพย์                : 11 ก.ค. 2563
______________________________________________________________________