รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.ค. 2563 17:31:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
ALT
แหล่งข่าว
ALT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ VP200701

                9 กรกฎาคม 2563

เรื่อง  แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ประจำปี 2563
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กำหนดให้วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 
เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์ จำนวน 1 วัน
  บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) จึงเห็นสมควรให้วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 
เป็นวันหยุดชดเชยแทนวันที่ 13 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดสงกรานต์ประจำปี 2563
สำหรับวันหยุดชดเชยของวันที่ 14-15 เมษายน นั้น หากคณะรัฐมนตรีมีมติประกาศหยุดชดเชยเมื่อใด
บริษัทฯจะดำเนินการประกาศให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                   ขอแสดงความนับถือ
                  (นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์)
                   รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี    
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้