รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.ค. 2563 08:33:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ AMANAH เริ่มซื้อขายวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
หลักทรัพย์
AMANAH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (AMANAH)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,029,127,025.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,029,127,025
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,590,382
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,031,717,407.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,031,717,407
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (AMANAH-WA) จำนวน 
2,398,500 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,590,382 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.08
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.21
วันใช้สิทธิ                      : 30 มิ.ย. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 10 ก.ค. 2563
______________________________________________________________________