รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ก.ค. 2563 17:41:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
BRRGIF
แหล่งข่าว
BRRGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เรื่อง  แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563
  กองทุนรวมโครงสร้างโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) บนเว็บไซต์ของกองทุนรวม
เรียน    กรรมการผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) ("กองทุนรวม")
ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจำปี 2563 ขึ้น เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา
10.00 น. ณ ห้องคราวน์ บอลรูม ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค
  ในการนี้ 
บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปร
ะจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของกองทุนรวมที่ http://www.brrgif.com/shareholder_meeting.html ตั้งแต่วันที่ 8
กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว 
สามารถส่งคำถามหรือความคิดเห็น พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี)
ที่สามารถติดต่อได้ มายังกองทุนผ่านทางอีเมลหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ด้านล่างนี้
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ฝ่าย Real Estate & Infrastructure Investment
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล : brrgif_agm@bblam.co.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 ขอแสดงความนับถือ

(นายพรชลิต พลอยกระจ่าง)     
Deputy Managing Director

Real Estate & Infrastructure Investment
โทร 0-2674-6400 ต่อ 553
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้