รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ก.ค. 2563 12:41:00
หัวข้อข่าว
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 15 (แก้ไข2)
หลักทรัพย์
IHL
แหล่งข่าว
IHL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 07 ก.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 18 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 22 ก.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 21 ก.ค. 2563
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุม 215 - 217  
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
2. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้