รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ก.ค. 2563 07:37:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ VIBHA เริ่มซื้อขายวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
หลักทรัพย์
VIBHA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (VIBHA)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,326,461,727.80
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 13,264,617,278
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 311,248,304
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,357,586,558.20
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 13,575,865,582
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W2) จำนวน 
310,981,154 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 311,248,304 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.00086
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.999
วันใช้สิทธิ                      : 12 มิ.ย. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 09 ก.ค. 2563
______________________________________________________________________