รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ก.ค. 2563 17:08:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BRRGIF
หลักทรัพย์
BRRGIF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BRRGIF
ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์
 (BRRGIF)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 9.35
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 9.15
วันที่มีผล                      : 10 ก.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
______________________________________________________________________