รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ก.ค. 2563 13:12:00
หัวข้อข่าว
การนำรายงานการประชุมสามัญูผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นเวปไซต์บริษัท
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ตล. 022/2563
  
วันที่ 7 กรกฎาคม 2563


 
เรื่อง   การนำรายงานการประชุมสามัญูผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นเวปไซต์บริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 

   ตามที่ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาขน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2563 บนเวปไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.aqestate.com ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อไป


 
ขอแสดงความนับถือ


 
(นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)                    (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
           กรรมการ                           กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้