รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ก.ค. 2563 13:11:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ ตล. 021/2563
  
วันที่ 7 กรกฎาคม 2563


 
เรื่อง   แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 

   บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้รับจดหมายลาออกจากนายบุญญพัฒน์ สุวรรณมาศ 
โดยลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อไป


 
ขอแสดงความนับถือ


 
(นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)                    (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
           กรรมการ                           กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้