รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ก.ค. 2563 08:38:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย "SP" หลักทรัพย์ HYDRO
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (HYDRO)
ปลดเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 07 ก.ค. 2563
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
บริษัทเผยแพร่งบการเงินประจำปี 2562 และไตรมาสที่ 1 ปี 2663 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แล้ว
หมายเหตุ                      :
ตลาดหลักทรัพย์ได้ขึ้น SP หลักทรัพย์ของ HYDRO กรณีไม่ส่งงบการเงินประจำปี 2562 และงบการเงินไตรมาสที่ 1
 ปี 2563 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด
บัดนี้ บริษัทได้นำส่งงบการเงินดังกล่าวแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะปลดเครื่องหมาย SP เและให้หลักทรัพย์ 
HYDRO เริ่มทำการซื้อขายวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 พร้อมคงเครื่องหมาย C ต่อไป
______________________________________________________________________