รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ก.ค. 2563 08:29:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ JMT เริ่มซื้อขายวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
หลักทรัพย์
JMT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด 
(มหาชน) (JMT)
ทุนเดิม (บาท)                    : 444,254,288.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 888,508,576
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,000,084
ทุนใหม่ (บาท)                    : 445,754,330.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 891,508,660
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JMT-W2) จำนวน 
2,940,368 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,000,084 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.02031
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 18.62187
วันใช้สิทธิ                      : 30 มิ.ย. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 08 ก.ค. 2563
______________________________________________________________________