รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ก.ค. 2563 18:52:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และวิธีการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หลักทรัพย์
JWD
แหล่งข่าว
JWD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
และวิธีการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 3
สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น.        (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) โดยจัด ณ ห้องประชุมชั้น 6
อาคาร JWD Store it! Siam เลขที่ 188/72 ซอยจุฬาลงกรณ์ 16 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1.  บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของบริษัทที่
https://investor.jwd-group.com/th/downloads/shareholders-meetings ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระประชุม และข้อมูลประกอบการประชุม ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทได้ที่อีเมล comsec@jwd-logistics.com
หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ "เลขานุการบริษัท" บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด
(มหาชน) อาคาร JWD ชั้น 9 เลขที่ 36 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

2.  บริษัทขอแจ้งระเบียบ วิธีการเข้าร่วมประชุม 
และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบของบริษัท โอเจ
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.
(หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารแนบ 9
"ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์")

    จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                             ขอแสดงความนับถือ


                      (นายณัฐภูมิ เปาวรัตน์)
                              เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้