รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ก.ค. 2563 17:11:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ IR014/2020

2 กรกฎาคม 2563

เรื่อง   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2563 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 11A
อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 (ชื่อเดิม อาคารเนชั่นทาวเวอร์) ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพฯ นั้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
จึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
และรายงานประจำปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://corporate.se-ed.com
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
     อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และมีความประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


    ขอแสดงความนับถือ  (นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล)
    รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯINVESTOR RELATION
IR@SE-ED.COM
http://corporate.se-ed.com
Tel. 0-2826-8000 # 8
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้