รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ก.ค. 2563 12:34:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ VIBHA-W2 (F53-5) (แก้ไข)
หลักทรัพย์
VIBHA
แหล่งข่าว
VIBHA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 26 มิ.ย. 2563

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : VIBHA-W2
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 310,981,154
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 50,676,460
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00086
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 0.999
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 12 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 12 มิ.ย. 2563
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น) (แก้ไข)       : 311,248,304
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 50,676,460หมายเหตุ                      :
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือบริษัทจะดำเนินการยกเลิกต่อไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
ตำแหน่ง                       : ประธานกรรมการบริหาร


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้