รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ค. 2563 17:06:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
หลักทรัพย์
BRRGIF
แหล่งข่าว
BRRGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เรื่อง  แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF)

เรียน    กรรมการผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ ("กองทุน")
ขอเรียนให้ทราบว่า นายวิวัฒน์ เตชะกิจขจร ซึ่งดำรงตำแหน่งวิศวกรกระบวนการอาวุโส ในบริษัท
แทรคเทเบิ้ลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ("บริษัท") และเป็นกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน
ได้ลาออกจากบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจาก นายวิวัฒน์ เตชะกิจขจร เป็น นายศุภฤกษ์ 
วังทิพย์รักษ์ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีอำนาจหน้าที่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


 ขอแสดงความนับถือ
  (นายพรชลิต พลอยกระจ่าง)
  Deputy Managing Director
Real Estate & Infrastructure Investment
โทร 0-2674-6400 ต่อ 553
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้