รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ค. 2563 09:05:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล (เเก้ไข)
หลักทรัพย์
COL
แหล่งข่าว
COL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 30 มิ.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 24 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 14 ก.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 13 ก.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - พิจารณาอนุมัติปรับโครงสร้างการดำเนินงานเพื่อรองรับธุรกิจค้าปลีกรูปแบบ Omni-channel
สถานที่ประชุม                     : ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงเเรมอีสติน เเกรนด์ 
สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 30 มิ.ย. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจโดยรวม และกระทบต่อบริษัทฯ 
ซึ่งทำให้ต้องปิดสาขาชั่วคราวตามคำสั่งของภาครัฐเป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน
ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้และกระแสเงินสดของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดี แม้ว่าปัจจุบันสาขาต่างๆ
ของบริษัทฯ ได้กลับมาเปิดดำเนินการแล้ว อีกทั้งบริษัทฯ ได้ลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทุกส่วน
รวมถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่สิ้นสุด ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกถดถอย
การใช้จ่ายและการเดินทางท่องเที่ยวยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ
จึงทำให้ยังคาดการณ์ได้ยากว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะมีแนวโน้มไปในทิศทางใดและจะส่งผลกระทบต่อไปเป็นระยะเวลา
นานเพียงใด
ในภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูงเช่นนี้ 
การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดให้เพียงพอในปัจจุบันและความมั่นคงกิจการที่จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่
างต่อเนื่อง อันจะเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกคน
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว
คณะกรรมการบริษัทจึงได้ทบทวนเรื่องการจ่ายเงินปันผลใหม่และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
 2563 เพื่ออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้