รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ค. 2563 08:38:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน PAE ให้เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PAE)
คำอธิบายรายการ                   :
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PAE) 
เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีฐานะการเงิน บัดนี้ ใกล้ครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอน
โดยบริษัทต้องดำเนินการให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าไม่น้อยกว่าศูนย์ภายใน 3
เดือนนับแต่วันที่ศาลล้มละลายมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันที่ 31
กรกฎาคม 2563
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอแจ้งให้ PAE เร่งดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไป หาก PAE 
ยังไม่สามารถแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
______________________________________________________________________