รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ค. 2563 08:26:00
หัวข้อข่าว
รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
หลักทรัพย์
NFC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 มีบริษัทจดทะเบียนที่จัดประชุมสามัญประจำปี 2563 
และนำส่งรายงานการกระจายการถือหุ้นแล้ว
โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณสมบัติด้านการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดติ
ดต่อกันเป็นปีที่ 2 ขึ้นไป จำนวน 8 บริษัท ดังนี้

    1. บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (BAT-3K)
    2. บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) (LRH)  
    3. บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (NFC)  
    4. บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (PICO)    
    5. บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ROH)
    6. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (SSC)
    7. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (UOBKH)
    8. บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) (WR)

โดยบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทุก 6 
เดือนจนกว่าบริษัทจะมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายรายย่อยครบถ้วน

สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ยังอยู่ระหว่างกำหนดจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 
หรืออยู่ระหว่างจัดทำรายงานการกระจายการถือหุ้น
หากมีคุณสมบัติด้านการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้ 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตั้
งแต่ 2 ปีขึ้นไป ได้จาก https://www.set.or.th/th/company/companylist.html
______________________________________________________________________